در پی ابراز تمایل دولت جمهوری فدرال دموکراتیک نپال مبنی بر ایجاد کنسولگری افتخاری در تهران و معرفی آقای شهرام شنتیایی به عنوان سر کنسول افتخاری آن کشور و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری جمهوری فدرال دموکراتیک نپال در تهران در تیر ماه ۱۳۹۰ گشایش یافت.

اهم وظایف کنسولگری در ایران:

• صدور رواديد 

• توسعه و گسترش تجارت بین دو كشور 

• توسعه گردشگری بین دو کشور

• حمایت از تجار و سایر اتباع نپال که در حوزه فعالیت کنسولگری به کار مشغولند یا اقامت دارند و یا در حال دیدارند

Following to the government of Federal Democratic Republic of Nepal’s expression of interest to open an honorary consulate in Tehran and introducing of Mr. Shahram Shantiaee as Honorary Consul General and following to the approval of the government of the Islamic republic of Iran to the aforementioned, the consulate was inaugurated in July 2011.

The consulate main tasks are as follows:

• Visa issuance

• Boosting trade between the two countries

• Boosting tourism between the two countries

• Taking care of Nepalese’ merchants and citizens who may trade or reside within the consulate district or travel to the same.

All Rights Reserved to: Tehran Honorary Consulate of NEPAL